Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: VAN DE REIJT MESTSTOFFEN B.V., GEVESTIGD TE MOERDIJK

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle -ook toekomstige- overeenkomsten in het kader waarvan Van de Reyt Meststoffen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te Moerdijk, handelsregister 20045246, hierna te noemen: “de gebruiker”, onder welke titel dan ook zaken verkoopt en/of diensten, onder welke titel dan ook, verricht. De prestaties van de gebruiker worden hierna samengevat onder: “koop”. Degene tegen wie deze algemene voorwaarden worden ingeroepen wordt hierna aangeduid als: “wederpartij”. Op deze algemene voorwaarden kan door eenieder die door de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld jegens de wederpartij een beroep worden gedaan.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST, PRIJZEN, TEKORT­SCHIETEN DOOR WEDERPARTIJ, INHOUD VAN DE OVEREENKOMST EN INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Tenzij anders gemeld zijn alle offertes van de gebruiker vrijblijvend. De gebruiker heeft het recht om een vrijblijvende offerte gedurende drie werkdagen na de dag van ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Prijzen die de gebruiker noemt in zijn prijscouranten, advertenties, en anderszins, worden bij wijze van indicatie opgegeven, en binden de gebruiker niet. Zij zijn, tenzij anders wordt gemeld of wordt overeengekomen, exclusief omzetbelasting en de kosten van vervoer en verpakking. De gebruiker is wel aan door hem opgegeven prijzen gebonden, indien hij aan een wederpartij een voor hem bestemde aanbieding doet.

3. Indien niet anders wordt overeengekomen gelden met betrekking tot kwaliteitsnormen de in de handel met betrekking tot de betreffende producten gangbare normen, waarbij geldt dat de gebruiker aan zijn verplichting voldoet indien de te leveren zaken voldoen aan de normen die gelden in het land van herkomst. Ook geldt dat de gebruiker nimmer tot levering van meer dan gemiddelde kwaliteit is verplicht. De achteruitgang van kwaliteit die het gevolg is van klimaatomstandigheden, die de gebruiker redelijkerwijze niet kan voorkomen, of niet voor zijn rekening komt, komt voor rekening van de wederpartij.

4. De gebruiker heeft, in het geval wederpartij toerekenbaar tekortschiet, naast het recht om de betreffende overeenkomst te ontbinden, ook het recht om de overige tussen de gebruiker en wederpartij bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft de gebruiker tevens het recht om van wederpartij al hetgeen hij hem verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komende leveranties/prestaties slechts onder rembours te verrichten. De in dit lid omschreven rechten laten de overige in de Wet geformuleerde rechten van de gebruiker onverlet.

5. De intellectuele eigendom van door de gebruiker vervaardigde prijsopgaven, tekeningen en andere documenten berust bij hem. Zij mogen slechts aan een derde ter beschikking worden gesteld indien de gebruiker daartoe, desgevraagd, schriftelijke toestemming verleent. De gebruiker heeft het recht om de bedoelde bescheiden op ieder, haar conveniërend, moment op te eisen.

ARTIKEL 3: LEVERING

1. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen geschiedt levering Ex Works, af het magazijn in Nederland, van waaruit de gebruiker uitlevert, en dit ook indien de gebruiker het op zich neemt om het gekochte/gefabriceerde te vervoeren.

2. De wederpartij is jegens de gebruiker verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem op het overeengekomen tijdstip wordt aangeboden. Indien wederpartij een zaak niet in ontvangst neemt, zal zij als afgeleverd gelden op het moment dat de gebruiker de zaak heeft aangeboden en houdt hij haar vanaf dat moment voor rekening en voor risico van de wederpartij onder zich (zonder dat de gebruiker de plicht heeft om die zaak te verzekeren). De gebruiker heeft in dat geval tevens het recht om aan de wederpartij te factureren.

3. Overeengekomen termijnen van levering zijn -ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen- indicatief, en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. In het geval van niet tijdige levering dient de gebruiker schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem een na overleg met hem te bepalen redelijke termijn moet worden gegund, waarbinnen hij alsnog kan nakomen.

4. De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms van de Internationale Kamer van Koop­handel.

ARTIKEL 4: ZEKERHEID

De gebruiker heeft het recht om bij het aangaan van de overeenkomst het stellen van zekerheid te verlangen. Voorts heeft de gebruiker het recht om tijdens het uitvoeren van de overeenkomst (aanvullende) zekerheid te verlangen indien hij aanwijzingen verkrijgt omtrent een zodanig verminderde kredietwaardigheid van wederpartij dat hij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van diens verplichtingen mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien wederpartij ondanks ingebrekestelling niet aan een van zijn betalingsverplichtingen voldoet. Indien wederpartij ondanks ingebrekestelling geen zekerheid stelt mag de gebruiker jegens hem de rechten uitoefenen die zijn omschreven in artikel 2 lid 5.

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De gebruiker behoudt de eigendom van de krachtens enige overeenkomst, aan de wederpartij uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat hij:

a. de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde renten en kosten, volledig heeft voldaan en,

b. alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die de gebruiker ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten, en,

c. de vorderingen heeft voldaan die de gebruiker op hem verkrijgt indien hij tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.

Wederpartij mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van de gebruiker. De wederpartij geeft aan de gebruiker bij deze een onherroepelijke volmacht om, indien de gebruiker zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, al zijn plaatsen te betreden waar de eigendomsvoorbehoudzaken van de gebruiker zich bevinden, en om deze zaken terug te nemen.

ARTIKEL 6: PRIJZEN, BETALING EN KOSTEN

1. Tenzij het tegendeel wordt overeengekomen zijn in de met de gebruiker overeengekomen prijs omzetbelasting, en de kosten van vervoer en verpakking, niet inbegrepen. Indien er enige verplichting van de wederpartij tot zuivering van enig douanedocument bestaat, en niet zuivering tot gevolg heeft dat de gebruiker voor de gevolgen daarvan wordt aangesproken, is de wederpartij jegens de gebruiker tot tijdige zuivering verplicht, zulks op straffe van een boete, die gelijk is aan het bedrag waarvoor de gebruiker wordt aangesproken, onverminderd het recht van de gebruiker op schadevergoeding en nakoming.

2. De gebruiker heeft het recht om, indien de kostprijs van zijn product/dienst vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst tot aan de dag van levering stijgt -ongeacht de oorzaak daarvan zoals verhoging van heffingen/belastingen en de prijs van grondstoffen en personeelskosten- de overeengekomen prijs aan die verhoging aan te passen. De hiervoor neergelegde regeling geldt ook indien de gebruiker op afroep of in delen levert en wel voor iedere deellevering afzonderlijk. De gebruiker heeft het recht om in het geval van afroep of levering in delen, iedere levering aan wederpartij te factureren.

3. Betaling dient plaats te vinden binnen de termijnen die de gebruiker en de wederpartij in het bijzonder overeenkomen. Indien een zodanige overeenkomst niet wordt gesloten dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. De wederpartij kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, tot de voldoening. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

4. De wederpartij is aan de gebruiker alle buitenge­rechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som niet voldoet. De buitengerechtelijke en de gerechtelijke (waarvoor als minimum geldt het door de rechter buiten overeenkomst te begroten bedrag) kosten worden berekend aan de hand van het tarief per tijdseenheid dat normaal gesproken door de raadsman van de gebruiker voor de behandeling van soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht, vermeerderd met de door de raadsman van de gebruiker in redelijkheid bij derden te maken kosten.

5. De door de wederpartij of derden te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht op die vorderingen waarvoor de gebruiker niet het in het vorige artikel omschreven eigendomsvoorbehoud resp. pandrecht geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde renten en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.

ARTIKEL 7: KEURING EN KLACHTEN

1. De wederpartij is verplicht om de door de gebruiker afgeleverde zaken/de door de gebruiker verrichte prestatie onverwijld na inontvangstneming te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen, voorzover deze keuring binnen genoemd tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Indien de wederpartij wat dit betreft wil klagen, dient hij een aantekening op de vrachtbrief te maken, en de gebruiker binnen vijf werkdagen na aflevering met nauwkeurige aanduiding van het vermeende gebrek, schriftelijk te berichten.

2. Voorts dient de wederpartij binnen tien werkdagen na de aflevering de zaak/de prestatie, deze ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek openbaart, binnen die termijn onder nauwkeurige opgave van het vermeende gebrek schriftelijk bij de gebruiker te klagen.

3. Indien en voorzover het gaat om gebreken die redelijkerwijze, en ondanks het in de vorige twee leden verlangde onderzoek, niet binnen de in die leden genoemde termijnen konden worden ontdekt, hetgeen de wederpartij dient te bewijzen, dient de klacht binnen tien werkdagen, doch in ieder geval binnen de vervaltermijn van één jaar als omschreven in artikel 8 lid 1, nadat de wederpartij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, onder nauwkeurige opgave van het gebrek schriftelijk bij de gebruiker te zijn aangemeld. Deze regel geldt ook indien aan de zaak/prestatie een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door de gebruiker geuite mededeling bezit, of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die de gebruiker kende of behoorde te kennen, doch niet aan de wederpartij heeft medegedeeld.

4. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft de gebruiker niet in behandeling te nemen, en leiden niet tot aansprakelijkheid van zijn onderneming. Indien de gebruiker dergelijke klachten toch in behandeling neemt dan dienen zijn inspanningen, tenzij anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en de gebruiker in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken heeft geleverd, dan heeft hij het recht om dit een en ander aan de wederpartij tegen de normaal bij hem geldende prijzen in rekening te brengen.

5. Een door de wederpartij te uiten klacht geeft hem niet het recht om zijn betaling op te schorten, tenzij en voorzover de gebruiker de klacht erkent.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

1. Indien de wederpartij de voorschriften die in het vorige artikel zijn neergelegd in acht heeft genomen, kan de gebruiker met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald slechts gedurende één jaar na datum aflevering/het verrichten van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken.

2. Indien de gebruiker erkent dat hij toerekenbaar tekort is geschoten, of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft hij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat wederpartij zich op die tekortkoming heeft beroepen, aan wederpartij mede te delen dat hij de door de wederpartij betaalde prijs zal terugbetalen c.q. dat hij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie c.q. herstel, zal overgaan. Indien de gebruiker na genoemde mededeling op een redelijke termijn presteert dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze zal zijn nagekomen respectievelijk -in het geval van terugbetaling van de prijs- dat die overeenkomst is ontbonden, en heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Het in de laatste zin van de vorige alinea gestelde lijdt uitzondering indien wederpartij voorafgaand aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de overeenkomst reeds met recht buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen. De gebruiker heeft het recht om voorafgaand aan het verrichten van de in dit lid bedoelde prestaties van de wederpartij te verlangen dat hij de zaken, ten aanzien waarvan de gebruiker toerekenbaar tekort is geschoten, retourneert (desgewenst, indien redelijk, met achterhouding van een monster), alvorens hij de door hem verschuldigde prestatie verricht.

3. De gebruiker beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van zijn directie of zijn bedrijfsleiding, indien mocht worden geoordeeld dat hij op grond van welke titel dan ook een schadevergoeding verschuldigd is, zijn aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende overeenkomst overeengekomen prijs (excl. BTW), met dien verstande dat de gebruiker niet aansprakelijk is voor schade, die is veroorzaakt door hulppersonen en derden, waaronder vervoerders en opslag- en overslagbedrijven, en dit ook indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van die hulppersonen of derden. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden, voorzover het totaal van deze aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven gaat. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade die resulteert uit foutief gebruik en/of ondeugdelijke toepassing van het geleverde product.

4. Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van de gebruiker, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van zijn leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, waterschade, en andere ongevallen in zijn bedrijf alsmede overige omstandigheden, voorzover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet volledig van hem kan worden verlangd. Indien er aldus sprake is van overmacht heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel -indien de overmacht voldoende substantieel is- of -voor het deel ten aanzien waarvan er sprake is van overmacht- gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op de voet van dit lid tot ontbinding wordt overgegaan is de gebruiker ten aanzien van het ontbonden deel van de overeenkomst aan de wederpartij geen schadevergoeding verschuldigd.

5. In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatig handelen begrepen.

ARTIKEL 9: BEVOEGDE RECHTER

1. De overeenkomsten die tussen de gebruiker en de wederpartij wordt gesloten worden beheerst door het Nederlandse recht, met dien verstande dat internationale koopovereenkomsten worden beheerst door de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

2. Alle geschillen die tussen de gebruiker en wederpartij ontstaan, en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden, tenzij dwingend recht daaraan in de weg staat, in eerste aanleg exclusief beslist door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Nederland, onverminderd het recht van de gebruiker om de wederpartij in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.

Een PDF-kopie van de Algemene Voorwaarden is tevens voor download beschikbaar: 170607_Algemene voorwaarden_Vd Reijt_N-XT.pdf.

Pagina laatst bijgewerkt: 07-06-2017